Špičkové rukavice ze Švédska
Špičkové rukavice ze Švédska

Obchodní podmínky

Adresa:
Průmyslová ulice 862
Areál Bestar
293 06 Kosmonosy
 
Jan Verner
Mobil: +420 603 892 425

Tomáš Verner 
Mobil: +420 603 255 071

Odpovědná osoba za e-shop: Jiří Verner
Registrace: Živnostenský úřad v Mladé Boleslavi, č.j. ObZU 4/92/0492

Tel. +420 326 728 689
Kancelář 17. listopadu 1333
Tel. +420 326 329 124
Fax. +420 326 728 689
e-mail: info@vernerporc-plus.cz

Verner a syn

Sídlo: Jana Palacha 1094
293 01, Mladá Boleslav

IČ: 40919242
DIČ: CZ500716220

Bankovní spojení – český účet pro platby v CZK

Č. Ú.: 0480153339/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0004 8015 3339

Bankovní spojení – český účet pro platby v EUR

Č. Ú.: 1773790213/0800
IBAN: CZ50 0800 0000 0017 7379 0213

Bankovní spojení – slovenský účet pro platby v EUR

Č. Ú.: 1773790213/0800
IBAN: CZ50 0800 0000 0017 7379 0213

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro veškerý nákup zboží v internetovém obchodě www.hestra-rukavice.cz

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, odběratele). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obchodními podmínkami dle občanského zákoníku č.40/1964Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., vše v platném znění.

Základní informace o nakupování

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli) účtována částka za objednané zboží.

Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto Obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky.
Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou e-mailové zprávy.

Před nákupem můžete provést registraci. Osobní data, která uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb.,o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, účel ověření objednávky a doručení zboží.

Informace o platbách

Pro zaplacení objednaného zboží lze použít několika způsobů:

 • Dobírka – zákazník provede platbu v hotovosti při dodání Českou poštou nebo GLS.
 • Platba předem – po potvrzení objednávky a obdržení fakturačních údajů ke konkrétní objednávce zákazník převede peníze na účet dodavatele 0480153339/0800 (variabilní symbol ) v připadě platby v eurech na účet 0480153339/0800 před zasláním objednávky. Zásilka je poté spotřebiteli zaslána na určenou adresu.
 • Osobní odběr v Mladé Boleslavi na adrese Průmyslová ulice 862, Areál Bestar, 293 06 Kosmonosy – zdarma.

Platba převodem na Slovensko je prováděna na slovenský účet, takže platí stejné cenové podmínky jako pro běžný převod v rámci Slovenska (tedy i zdarma).

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou konečné (tzn. s DPH). Zákazník vždy platí pouze cenu výrobku, která je uvedena na těchto stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Zákazník se pak rozhodne, zda se souhlasí se změnou nebo objednávku zruší. Ceny produktů se snažíme garantovat a změna cen se děje pouze výjimečně. Ceny jsou vždy platné do odvolání.

Doprava objednaného zboží

Pro dopravu po České republice zboží můžete využít:

 • Českou poštu: cena balíku 120,-
 • GLS: cena balíku 90,-
 • Osobní odběr v rámci odběrných míst Heureka Point za cenu 100,-
 • Osobní odběr v Mladé Boleslavi na adrese Průmyslová ulice 862, Areál Bestar, 293 06 Kosmonosy – zdarma

Pro dopravu zboží na Slovensko můžete využít:

 • Slovenskou poštu: cena balík: 14,- EUR, jen převodem

GLS: cena balíku 10,- EUR, dobírka i převod

 • Heureka Point (Bratislava): 10,- Eur, dobírka i převod

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakékoli závady toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich objevení. Při příjmu dodávky zboží je kupující povinen prověřit jeho množství a jakost zboží. V případě vad zboží poskytujeme na všechny své výrobky záruční lhůtu 2 roky. Vyřízení reklamace je bezplatné. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a na závady vzniklé při běžném používání výrobku. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nadměrného nebo nesprávného používání, nešetrného zacházení, násilného působení na výrobek nebo zanedbáním péče o zboží. Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.

 • Reklamovaný výrobek musí být čistý a v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno. Uplatnění vad musí být doloženo věrohodným důkazním prostředkem, uvedeným v obchodním zákoníku.
 • Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením: a. ze které obchodní zakázky jsou vadné výrobky reklamovány, b. důvody reklamace.
 • Zboží rozbité přepravou – reklamovat ihned po doručení nejdéle však do 5-ti dnů, jinak jeho právo z odpovědnosti vad zaniká.
 • Prodávající prostřednictvím své reklamační komise zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace.
 • V případě, že reklamace je oprávněná, prodávající má právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží (dle dohody se zákazníkem).
 • Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.
 • Zboží můžete ve stanovené lhůtě i vrátit bez udání důvodu. Žádný problém. Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5 obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů.

Souhlasem s obchodními podmínkami a odesláním objednávky v internetovém obchodě       …..cz souhlasím s poskytnutím osobní informace (e-mailu) třetí straně, kterou je Heureka.cz jejímž provozovatelem je společnost Allegro Group CZ, s.r.o. Tato informace je poskytnuta pouze pro zaslání a vyhodnocení dotazníku „Heuréka! – Ověřeno zákazníky“ za účelem získání objektivního hodnocení spokojenosti s nákupem u Obchodníka.

Osobní data zákazníka poskytnutá pro potřeby služby „Heuréka! – Ověřeno zákazníky“ jsou považována za osobní data Obchodníka a proto je nelze bez jeho výslovného souhlasu poskytnout dalšímu subjektu ani je využít jinak než je zde uvedeno.

Prohlášení o shodách

Prohlašujeme, že zboží dodávané naší firmou, na které se vztahuje zákon 22/1997 Sb. a prováděcí nařízení č. 173/1997 Sb., odpovídá technickým požadavkům těchto předpisů.

Potvrzujeme, že zboží splňuje hygienické požadavky stanovené vyhláškou č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Verner……. IČ 66414504……se sídlemMladé Boleslavi….. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou Jiří Verner
adresa:Jana Palacha 1094

email:vernerporc@vernerporc.cz

telefon:603892425

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval / pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).


Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby 
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá / v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci
VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …zamčená místnost, zašifrování počítače, 
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

logo-hestra

© 2016 Verner a syn | Vytvořeno v  MAXON DESIGN s.r.o. | GoldenEgg Team